GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

        Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 381/UBND-NC ngày 08/5/2017 về tổ chức tiếp nhận, xử lý phán phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 01/8/2017, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, địa chỉ trên internet là: http://doanhnghiep.langson.vn

        Thông qua hệ thống này, các kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là về cơ chế, chính sách, giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ được các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận, xử lý và trả lời doanh nghiệp.

        Hệ thống cho phép các doanh nghiệp dễ dàng truy cập, gửi kiến nghị, phản ánh bằng máy tính và các thiết bị di động kết nối internet; cho phép theo dõi tiến trình xử lý kiến nghị và nhận các kết quả trả lời một cách nhanh chóng, kịp thời; công khai, minh bạch các kết quả xử lý kiến nghị theo từng lĩnh vực kiến nghị, từng cơ quan xử lý,…Qua quá trình tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu cho phép tổng hợp, thống kê và phân tích tình hình phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, làm cơ sở cho công tác tham mưu tổng hợp xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước.

        Các văn bản pháp lý

       1. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhậnxử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

        2. Công văn số 381/UBND-NC ngày 08/5/2017 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.