Kiến nghị về việc: Kiến nghị về Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016

Nguyễn Thành Long

- Ngày 11/04/2017, tôi có gửi kiến nghị lên VPCP về việc doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà nước đang thua lỗ phải xây dựng mức tiền lương bình quân kế hoạch trả cho người lao động bằng mức lương ghi trong Hợp đồng lao động. - Ngày 22/05/2017 tôi nhận được trả lời kiến nghị (như đính kèm) của Vụ Lao động tiền lương, Bộ LĐTBXH, tuy nhiên tôi thấy phần trả lời kiến nghị không tập trung vào câu hỏi của tôi về tiền lương bình quân kế hoạch theo NĐ 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH mà chỉ tập trung nêu ra các điều khoản Luật về tiền lương và mức lương ghi trên HĐLĐ, mà các điều khoản này tôi đã nắm rõ. - Điều tôi kiến nghị tập trung vào "Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 8, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH" về mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với công ty lỗ được xác định bằng tiền lương ghi trên HĐLĐ = mức đóng BHXH. - Trước khi có nghị định 53/2016/NĐ-CP ban hành, các Công ty Cổ phần có trên 50% vốn nhà nước đều thực hiện trả lương bằng 2 phần: Lương theo HĐLĐ - gọi là lương cơ bàn và lương theo Hiệu quả sản xuất kinh doanh (được hiểu là phần lương theo sản phẩm sản xuất và kinh doanh đạt trong tháng, phần lương này không phải đóng BHXH). - Vậy tại sao Chính phủ lại ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP để triệt tiêu phần lương theo Hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với Công ty không có lợi nhuận hoặc lỗ để người lao động chỉ nhận được phần lương theo Hợp đồng lao động. Công ty chúng tôi vì muốn giữ người lao động nên phải tăng mức lương theo HĐLĐ lên cao hơn so với trước dẫn đến phải đóng BHXH rất cao, mặt khác trả lương không theo hiệu quả sản xuất kinh doanh như vậy không khuyến khích được người lao động làm việc, giảm năng suất lao động của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp đã lỗ nay lại càng lỗ hơn. - Phải chăng Nghị định 53/2016/NĐ-CP ban hành phục vụ cho mục đích tăng thu BHXH của Chính phủ, Công ty tôi trên 50% vốn nhà nước, hiện nay thua lỗ, không những tiền lương bị bó buộc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP mà còn liên tục phải tiếp các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan ban ngành tỉnh... trong khi đó các doanh nghiệp tư nhân bên cạnh thì họ không bao giờ thanh kiểm tra, chúng tôi thậm chí còn không có thời gian tập trung sản xuất, cải thiện tình trạng thua lỗ, ngày nào cũng họp hành, giải trình, xử phạt... - Tôi thiết nghĩ doanh nghiệp vốn Nhà nước thì phải được tạo điều kiện hơn để phát triển bảo toàn nguồn vốn nhà nước, đằng này các cơ quan quản lý lại "kèm cặp" kỹ hơn, cơ chế chính sách không phù hợp. Thực sự chúng tôi đang rất bế tắc trong việc hạn chế thua lỗ để vực dậy.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 05/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5806/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời ông Nguyễn Thành Long theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 21/6/2017.