Kiến nghị về việc: Xem xét áp tiền thuê đất giai đoạn 2015 - 2020

Công ty TNHH Sao Mai

Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tháng 1/2015, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng đơn giá thuê đất giai đoạn 2015-2020 với mức giá tăng 329% so với mức cũ, khiến Công ty gặp nhiều khó khăn. Công ty đề nghị Chính phủ xem xét mức giá thuế đất mới để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 05/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5805/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để xem xét, xử lý và trả lời Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 23/6/2017.