Kiến nghị về việc: Đề án xây dựng chuỗi siêu thị

Công ty

Công ty đề nghị được hỗ trợ triển khai đề án xây dựng chuỗi siêu thị của công ty trên toàn quốc.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 05/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5804/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 22/6/2017.