Kiến nghị về việc: Địa phương không cho khách sạn của DN hoạt động theo Luật DN

Công ty

Địa phương không cho DN hoạt động khách sạn, làm trái theo quy định pháp luật hiện hành

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 28/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4363/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 16/5/2017.
Ngày 06/6/2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 5843/VPCP-ĐMDN đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.