Kiến nghị về việc: Chính sách cho người lao động khi giải quyết trợ cấp mất việc làm

Công ty cổ phần Điện máy Sài Gòn

Kính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội một thắc mắc liên quan đến giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động (file đính kèm).

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 09/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2142/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 27/3/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 24/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1109/LĐTBXH-LĐTL trả lời Công ty CP Điện máy Sài Gòn.