Kiến nghị về việc: Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo mức lương nào?

Công ty CP Sài Gòn Xây dựng

Công ty tôi có trường hợp một cán bộ làm việc tại Công ty từ tháng 4/1982 và xin nghỉ việc vào tháng 7/2017 để ra nước ngoài định cư. Tiền lương, các khoản phụ cấp và mức lương làm cơ sở đóng hưởng các chế độ bảo hiểm cụ thể như sau:

- Mức lương và các khoản phụ cấp người lao động đang hưởng theo thang bảng lương Công ty 43.000.000 đồng/tháng.

- Mức lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT 24.200.000 đồng/tháng (tối đa 20 lần lương cơ sở).

- Mức lương làm cơ sở đóng BHTN 43.000.0000 đồng/tháng (tối đa 20 lần lương tối thiểu vùng nhưng chưa đóng đến mức tối đa.).

Công ty tôi là công ty cổ phần, thang bảng lương tự xây dựng và đã gửi cơ quan chức năng theo quy định, ngoài mức lương trên hàng tháng người lao động còn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và nhà ở 2.000.000 đồng/tháng.

Vậy, Công ty tôi tính trợ cấp thôi việc cho người lao động theo mức lương nào?

Tiến trình sử lý kiến nghị: 
  • Ngày 16/02/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1339/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 06/3/2017.
  • Ngày 23/02/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 624/LĐTBXH-LĐTL đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình thực tế tại doanh nghiệp để nghiên cứu, trả lời doanh nghiệp và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trả lời công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
  • Ngày 17/3/2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 2446/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Trả lời kiến nghị: 

Ngày 18/4/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1425/LĐTBXH-LĐTL trả lời Công ty CP Sài Gòn Xây dựng.