Kiến nghị về việc: Chế độ chi Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm Công nhân vận hành nhà máy thủy điện và Công nhân sửa chữa các thiết bị Nhà máy thủy điện có được hưởng chế độ Bồi dưỡng bằng hiện vật không? Văn bản áp dụng nào? Xin cảm ơn!

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 28/4/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4362/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 16/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 15/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1862/LĐTBXH-ATLĐ trả lời Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A.