Kiến nghị về việc: Bất cập về đóng BHXH đối với doanh nghiệp đang thua lỗ

Nguyễn Thành Long

Doanh nghiệp kiến nghị phải đóng tiền BHXH quá cao trong khi doanh nghiệp đang thua lỗ

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3973/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 08/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1737/LĐTBXH-LĐTL trả lời ông Nguyễn Thành Long.