Kiến nghị về việc: Ý kiến dự thảo nghị định quản lý phân bón

Công ty TNHH Hóa sinh Việt Úc

Kiến nghị điều chỉnh nội dung của dự thảo nghị định quản lý phân bón do Bộ Nông nghiệp và PTNT soạn thảo.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 28/4/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4372/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 16/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 16/5/2017, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1011/BVTV-TTra trả lời Công ty TNHH Hóa sinh Việt Úc.