Kiến nghị về việc: Giá tối thiểu với DV kiểm định kỹ thuật ATLĐ và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại giá tối thiểu với dịch vụ kiểm định an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 21/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4080/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/5/2017

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số trả lời ông Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO. Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 6246/BTC-QLG trả lời ông Đặng Xuân Thể, Công ty HOSITCO.