Kiến nghị về việc: Lương chuyên gia khi đấu thầu tư vấn

Phạm Thanh Dương

Chúng tôi đang đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế có hình thức hợp đồng trọn gói, trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu phân tích lương chuyên gia theo biểu 12b Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015; Tuy nhiên hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ có Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 về quy định mức lương đối với chuyên gia gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian còn hợp đồng trọn gói không có thông tư nào hướng dẫn.- Khi đấu thầu nhà thầu tính mức lương cơ bản tại cột 3 của mẫu số 12b bằng cách vân dụng Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể đối với chuyên gia kinh nghiệm từ 5-10 năm là 15.000.000 đồng/tháng, và trong hồ sơ dự thầu đóng kèm hợp đồng lao động giữa giám đốc và chuyên gia  có ghi rõ mức lương là 15.000.000 đồng/tháng.

 

- Khi chấm thầu tổ chuyên gia chấm thầu cho rằng việc áp dụng mức lương 15.000.000 đồng/tháng là không đúng vì hợp đồng lao động giữa giám đốc và chuyên gia thì có thể ký  mức lương nào chẳng được, tổ chuyên gia đề nghị  nhà thầu phô tô bản đóng BHXH, BHYT và một số tài liệu liên quan mà nhà thầu đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại tháng trước khi mở thầu để làm cơ sở tính ngược lại mức lương cơ bản chuyên gia nhận được và giảm trừ phần chênh lệch này.

- Tuy nhiên đơn vị dự thầu không nhất trí ý kiến của tổ chuyên gia vì cho rằng doanh nghiệp tự thu, tự chi nên có quyền trả lương bao nhiêu tùy doanh thu mà không phụ thuộc vào việc đóng bảo hiểm; và khi nghiên cứu về hồ sơ mời thầu cho thấy để khuyến khích nhân viên tăng cường trách nhiệm hoàn thành công việc kịp tiến độ, chất lượng nhà thầu có thể ký hợp đồng lao động với nhân viên tại các tháng thực hiện tư vấn dự án theo hồ sơ dự thầu thì lương được tăng lên là 15.000.000 đồng.

Vậy rất mong Văn phòng Chính phủ  giải đáp giúp việc giảm trừ của tổ chuyên gia có đúng không?

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 11/5/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4840/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý và trả lời ông Phạm Thanh Dương theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 29/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 18/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 4043/BKHĐT-QLĐT trả lời ông Phạm Thanh Dương, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai Hải Phòng.

 

Ngày 24/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2012/LĐTBXH-LĐTL trả lời ông Phạm Thanh Dương, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai Hải Phòng.