UBND xã Xuân Dương huyện Lộc Bình ngăn cản không cho công ty khai thác rừng trồng

Công ty TNHH MTV InnovGreen Lạng Sơn

Do gỗ rừng trồng của công ty đã được chặt hạ xuống nhiều hiện đang bị UBND xã Xuân Dương chỉ đạo người ngăn cản không cho vận chuyển ra khỏi rừng, để lâu sẽ mục nát, nên Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết gấp các ban ngành liên quan vào cuộc xử lý gấp, tránh tổn thất kinh tế cho doanh nghiệp.Trân trọng cảm ơn!