Kiến nghị về việc: Áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư do tác động của Nghị định 135/2016/NĐ-CP

Công ty TNHH Đại chúng Amata Việt Nam

Công ty kiến nghị về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư do tác động của Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3809/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 11/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 02/6/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 7251/BTC-QLCS trả lời Công ty TNHH Đại chúng Amata Việt Nam.