Kiến nghị về việc: Đơn kiến nghị phương án trả nợ

Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương

Công ty gửi đơn kiến nghị về việc vay vốn và trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 09/5/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4681/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 28/5/2017.

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 31/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Văn bản số 4126/NHNN-TTGSNH trả lời Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương. Ngày25/5/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 584/NHNoHCM-TD trả lời Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương.