Kiến nghị về việc: THIẾU THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN GTGT

Công ty TNHH Change Interaction

1. Công ty TNHH Change Interaction có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, trên hóa đơn có viết thiếu thông tin Phường Bến Thành, và có hóa đơn viết thiếu thông tin TP Hồ Chí Minh. Như vậy cho doanh nghiệp hỏi là những hóa đơn đó có được cho là hợp lệ không?2. Doanh nghiệp có mua sách về chuyên ngành cho nhân viên tham khảo thêm, chi phí này có được xem là chi phí hợp lệ của công ty không? Phải cần những chứng từ gì để chứng từ này là chi phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cảm ơn.

Tiến trình sử lý kiến nghị: 

Ngày 05/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5796/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời Công ty TNHH Change Interaction theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 21/6/2017.